Hình ảnh phòng xưởng thực hành Nghề Điện tử công nghiệp

Ngày đăng :28/06/2021

Nghề Điện tử công nghiệp gồm các phòng / xưởng thực hành sau :

- Phòng thực hành Vi điều khiển

- Phòng thực hành Kỹ thuật xung số

- Phòng thực hành Điện tử công suất

- Phòng thực hành Điện tử tương tự

- Phòng thực hành Cảm biến đo lường

Người đăng: Nguyễn Trần Thanh Tâm