THỜI KHÓA BIỂU HỌC PHẦN 3 - CÁC LỚP VĂN HÓA KHÓA 18

Ngày đăng :23/02/2016

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ THỦ ĐỨC

KHOA CƠ BẢN

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC PHẦN III KHÓA 18 ( 2015 - 2016 ) – LỚP: VH1 – VH12

( Áp dụng từ ngày 22/02/2016 – 13/05/2016 )

 

Lớp/GVCN

Phòng

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

VH1

Cô Linh

A0.13

Định hướng1

Sáng

1-3

Ngữ Văn

GV: T.Đào

Toán (HH)

GV:B.Đăng

 Toán ( ĐS)

GV: L.An

Toán ( ĐS)

GV: L.An

Hóa học

GV:T. Cúc

4-5

Vật lý

GV: T.Linh

Hóa học

GV:T. Cúc

Vật lý

GV: T.Linh

Ngữ Văn

GV: T.Đào

Vật lý

GV: T.Linh

VH2

Thầy Ba

A 1.12

Định hướng2

 

Sáng

1-3

Vật lý

GV: V.Nghĩa

Hóa học

GV:T. Ba

Ngữ Văn

GV: T.Trang

Vật lý

GV: V.Nghĩa

Toán ( HH )

GV: L.An

4-5

Hóa học

GV:T. Ba

Toán ( ĐS)

GV:B.Đăng

Toán ( ĐS)

GV:B.Đăng

Toán ( ĐS)

GV:B.Đăng

Ngữ Văn

GV: T.Trang

VH3

Cúc

A1.11

Định hướng3

 

 

 

Sáng

1-3

Hóa học

GV:T. Nhung

 

Toán  (ĐS )

GV: M.Tâm

Toán (HH)

GV: T.Yến

Toán  (ĐS )

GV: M.Tâm

Ngữ Văn

GV: N.Oanh

4-5

Vật lý

GV: T.Cúc

Ngữ Văn

GV: N.Oanh

Hóa học

GV:T. Nhung

Vật lý

GV: T.Cúc

Vật lý

GV: T.Cúc

 

 

 

VH4

Cô Đào

A.1.10

 

 

Sáng

1-3

 

Vật lý

GV: T.Linh

 

Toán ( HH )

GV: L.An

 

Hóa học

GV: T.Ba

 

Ngữ Văn

GV: Đào

 

Vật lý

GV: T.Linh

4-5

 

 

Ngữ Văn

GV: Đào

Hóa học

GV: T.Ba

Toán  (ĐS )

GV: T.Yến

Toán  (ĐS )

GV: T.Yến

Toán  (ĐS )

GV: T.Yến

VH5

Thầy An

A.1.8

 

 

 

Sáng

1-3

 

Vật lý

GV: T.Cúc

 

Vật lý

GV: T.Cúc

 

Ngữ Văn

GV: N.Oanh

 

 

Hóa học

GV: T.Việt

 

 

Toán ( HH )

GV: T.Yến

4-5

Toán  (ĐS )

GV: L.An

Toán  (ĐS )

GV: L.An

Hóa học

GV: T.Việt

 

Toán  (ĐS )

GV: L.An

Ngữ Văn

GV: N.Oanh

 

VH6

Cô Nhung

A1.7

 

 

Sáng

1-3

 

Toán  (HH )

GV: L.An

 

Ngữ Văn

GV: N.Oanh

 

 

Vật lý

GV: V.Nghĩa

 

Hóa học

GV:T. Nhung

 

Vật lý

GV: V.Nghĩa

4-5

Hóa học

GV:T. Nhung

Toán  (ĐS )

GV: M.Tâm

Ngữ Văn

GV: N.Oanh

 

Toán  (ĐS )

GV: M.Tâm

Toán  (ĐS )

GV: M.Tâm

VH7

Cô Trang

A1. 013

 

Chiều

 

 

1-3

Toán ( HH )

GV: H.Phong

Hóa học

GV: T.Ba

Vật lý

GV: T.Cúc

Vật lý

GV: T.Cúc

Ngữ Văn

GV:T.Trang

 

4-5

Hóa học

GV: T.Ba

Ngữ Văn

GV:T.Trang

 

Toán  (ĐS )

GV: T.Yến

Toán  (ĐS )

GV: T.Yến

Toán  (ĐS )

GV: T.Yến

VH8

Thầy Nghĩa

A1. 12

 

Chiều

 

 

1-3

Hóa học

GV: T.Ba

Toán ( ĐS )

GV: H.Phong

Toán ( HH )

GV: B.Đăng

Ngữ Văn

GV: T.Đào

 

Toán ( ĐS )

GV: H.Phong

4-5

Vật lý

GV: V.Nghĩa

Hóa học

GV: T.Ba

Vật lý

GV: V.Nghĩa

 Vật lý

GV: V.Nghĩa

Ngữ Văn

GV: T.Đào

 

VH9

Thầy Đăng

A1. 11

 

Chiều

 

 

1-3

Hóa học

GV: T.Cúc

Vật lý

GV: V.Nghĩa

Toán ( HH )

GV: M.Tâm

Vật lý

GV: V.Nghĩa

Ngữ Văn

GV: T.Đào

4-5

Toán ( ĐS )

GV: B.Đăng

Toán ( ĐS )

GV: B.Đăng

Ngữ Văn

GV: T.Đào

Toán ( ĐS )

GV: B.Đăng

Hóa học

GV: T.Cúc

VH10

Cô Hoa

A1. 10

 

Chiều

 

 

1-3

Toán ( ĐS )

GV: B.Đăng

Toán ( ĐS )

GV: B.Đăng

Toán ( HH )

GV: H.Phong

Ngữ Văn

GV:Hiếu

Hóa học

GV: T.Nhung

4-5

Vật lý

GV: T.Linh

 

Ngữ Văn

GV:Hiếu

Vật lý

GV: T.Linh

 

Hóa học

GV: T.Nhung

Vật lý

GV: T.Linh

 

VH11

Cô Nhung

A1. 8

 

Chiều

 

 

1-3

Hóa học 2t

GV: T.Nhung

Ngữ Văn 1t

GV:T.Trang

Hóa học

GV: T.Nhung

Vật lý

GV: T.Linh

 

Toán (HH)

GV:B.Đăng

Vật lý

GV: T.Linh

 

4-5

Ngữ Văn

GV:T.Trang

 

Toán ( ĐS )

GV: H.Phong

Toán ( ĐS )

GV: H.Phong

Ngữ Văn

GV:T.Trang

 

Toán ( ĐS )

GV: H.Phong

VH12

Thầy Ba

A1. 7

Chiều

 

1-3

Vật lý

GV: V.Nghĩa

Ngữ Văn

GV: T.Hiếu

Vật lý

GV: V.Nghĩa

Toán  (HH )

GV: T.Yến

Hóa học

GV: T.Cúc

 

4-5

Hóa học

GV: T.Cúc

 

Toán ( ĐS )

GV:M.Tâm

Toán ( ĐS )

GV:M.Tâm

Ngữ Văn

GV: T.Hiếu

Toán ( ĐS )

GV:M.Tâm

 

                                                                                                                                         

Lưu ý :  -    Học phần III gồm 10 tuần học : ( 22/02/2016 – 29/04/2016 ) và 02 tuần ôn tập : (04/05/2016 – 13/05/2016)

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content