Thời khóa biểu buổi chiều lớp định hướng - Các lớp VH1 - VH2 - VH3 ( Áp dụng từ ngày 28/09/2015 )

Ngày đăng :29/09/2015

 

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP ĐỊNH HƯỚNG NĂM I  - VH1;VH2;VH3

NĂM HỌC 2015 – 2016

(Áp dụng từ ngày 28/09/2015)

Tiết

Nhóm/Lớp

BUỔI CHIỀU

Tiết

BUỔI SÁNG

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1-3

(12g30  - 14g45 )

Nhóm 1

VH1

Anh văn

P. B2.2

Gv: Vân

Tin học

P. A0.10

Gv: Nam

 

 

 

1-3

(7g00  - 9g15 )

 

Nhóm 2

(VH1 + VH2)

Anh văn

P. B2.3

Gv: Dung

 

 

Tin học

P. A0.11

Gv: Vinh

 

 

Nhóm 3

(VH2)

 

 

Anh văn

P. B2.2

Gv: Quỳnh

 

 

Tin học

P. A0.10

Gv: Hạnh

Nhóm 4

(VH2 + VH3)

 

 

Anh văn

P. B2.3

Gv: Dung

 

 

Tin học

P. A0.11

Gv: Vinh

Nhóm 5

(VH3)

 

 

 

Anh văn

P. B2.3

Gv: Quỳnh

 

Tin học

P. A0.12

Gv: Hiếu

VH1

 

 

 

 

 

Toán ĐS

P. A0.13

Gv: M.Tâm

VH2

 

Toán ĐS

P. B2.2

Gv: B.Đăng

 

 

 

 

VH3

 

Toán ĐS

P. B2.3

Gv: L.An

 

 

 

 

 

 

 

 

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content